​QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI SỢI AN THỊNH

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Lựa chọn nguyên liệu thô
Lựa chọn nguyên liệu thô
1
Chuẩn bị nguyên liệu
Chuẩn bị nguyên liệu
2
Trộn nguyên liệu
Trộn nguyên liệu
3
Trải lớp
Trải lớp
4
Xăm kim - Ép nhiệt
Xăm kim - Ép nhiệt
5
Cuốn cuộn
Cuốn cuộn
6
Đóng gói
Đóng gói
7
Lựa chọn nguyên liệu thô
1

Lựa chọn nguyên liệu thô

 
Chuẩn bị nguyên liệu
2

Chuẩn bị nguyên liệu

 
Trộn nguyên liệu
3

Trộn nguyên liệu

 
Trải lớp
4

Trải lớp

 
Xăm kim - Ép nhiệt
5

Xăm kim - Ép nhiệt

 
Cuốn cuộn
6

Cuốn cuộn

 
Đóng gói
7

Đóng gói

 

GIẤY CHỨNG NHẬN