​QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI SỢI AN THỊNH L.S

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Lựa chọn nguyên liệu thô
Lựa chọn nguyên liệu thô
1
Chuẩn bị nguyên liệu
Chuẩn bị nguyên liệu
2
Trộn nguyên liệu
Trộn nguyên liệu
3
Trải lớp
Trải lớp
4
Xăm kim - Ép nhiệt
Xăm kim - Ép nhiệt
5
Cuốn cuộn
Cuốn cuộn
6
Đóng gói
Đóng gói
7
Lựa chọn nguyên liệu thô
1

Lựa chọn nguyên liệu thô

 
Chuẩn bị nguyên liệu
2

Chuẩn bị nguyên liệu

 
Trộn nguyên liệu
3

Trộn nguyên liệu

 
Trải lớp
4

Trải lớp

 
Xăm kim - Ép nhiệt
5

Xăm kim - Ép nhiệt

 
Cuốn cuộn
6

Cuốn cuộn

 
Đóng gói
7

Đóng gói

 

GIẤY CHỨNG NHẬN